MR algemeen

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad wettelijk verplicht. De raad bestaat uit een aantal leden. Drie leden worden gekozen door de ouders/verzorgers en twee leden worden gekozen uit het onderwijzend team. De Medezeggenschapsraad adviseert en bespreekt schoolse zaken met het Mangementteam. Vaak zullen beslissingen betreffende schoolse zaken niet buiten de Medezeggenschapsraad om genomen kunnen worden. Zij is een belangrijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd de schoolleiding advies kan geven
Het e-mailadres van de MR is mr
.deweiert@fortior.nl

Bijeenkomsten van de MR
Op de agenda staan onderwerpen zoals: mededelingen van het MT, OC (oudercommissie) en Stichting Fortior. De vergaderingen zijn voor iedereen (ouders en leerkrachten) vrij toegankelijk. De enige uitzondering in de openheid is als er gesproken wordt over personen, bijv. bij een aanstelling van personeel of bij de bespreking van het formatieplan. Dit gebeurt in een vertrouwelijke samenstelling waarbij alleen MR-leden aanwezig zijn.
De MR heeft het afgelopen schooljaar zes keer vergaderd. De vergadering vindt plaats op maandagavond.
De directeur sluit vaak standaard aan bij het eerste deel van de vergadering om zaken toe te lichten.
Vanaf vorig schooljaar vergadert MR De Weiert samen met de MR van Bs. De Wegwijzer. Dit omdat zowel het team als ook de MR leden van BS De Weiert veel samenwerken met De Wegwijzer in Lomm.
De Weiert heeft hetzelfde MT als Bs. De Wegwijzer. We hebben ook gezamenlijke teambijeenkomsten en studiedagen.

Samenstelling van de MR
De M.R. heeft twee geledingen: een personeels- en een oudergeleding. Het is wenselijk dat beide geledingen even groot zijn. Onze MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden.
De twee personeelsleden zijn: Bart Voots en Wendy Donders
De twee ouders zijn: 
Gertie Kenis - Vermazeren, Loek Nijveld en Leida Reijmer (2 ouders hebben stemrecht)